Indien u een bestelling bij Sierart plaats verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
Sierart De gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst De overeenkomst tussen Sierart en de consument;
De consumentenkoop: De overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Sierart. Hierna te noemen verkoper. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door verkoper.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Sierart en een consument waarop Sierart deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sierart, voor de uitvoering waarbij derden moeten worden ingeschakeld.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Sierart is vermeld. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Sierart kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Sierart behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door het versturen van de orderbevestiging met betrekking tot één (of meer) van de aangeboden producten of diensten van Sierart door de consument naar het door Sierart opgegeven email- of postadres.

Levering
1 Tenzij anders aangegeven geschiedt levering van de producten van Sierart via PostNL.
2. Als de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen en is dit voor risico van de consument nadat Sierart hem op de hoogte heeft gesteld. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Levering van de op de site bestelde producten kan op de volgende manieren:
• Per reguliere post
• Afhalen door de consument
Sierart behoudt bij levering het recht de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
4. Indien Sierart gegevens nodig heeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Sierart ter beschikking heeft gesteld.
5. Indien Sierart een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.

Verzendkosten
De bestelling wordt, tenzij u een andere manier aangeeft, verstuurd via de reguliere post van PostNL.
De verzendkosten zijn inclusief verpakking- en administratiekosten. De verzendkosten worden als volgt berekend:.
Binnen Nederland:
• EURO 2,50 voor een bestelling met een factuurwaarde tussen EURO 0,00 – EURO 25,00 (standaard verzending)
• Gratis voor een bestelling met een factuurwaarde boven EURO 25,00 (standaard verzending)
• EURO 9,00 voor aangetekend versturen
Binnen Europa :
• EURO 2,50 voor een bestelling met een factuurwaarde tussen EURO 0,00 – EURO 50,00
• Gratis voor een bestelling met een factuurwaarde boven EURO 50,00 (standaard verzending)
Buiten Europa :
• EURO 5,00 (standaard verzending)
Sierart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen door derden.

Garanties
Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. De garantie geldt gedurende een periode van 2 maanden na levering. Het risico van verlies of beschadiging van de producten, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derde worden gebracht. De factuur geldt als garantiebewijs. Als bij normaal gebruik (met de bestemming corresponderend) toch gebreken optreden, wordt dit kosteloos hersteld. Sierart stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie of herstel. Op onze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd of wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet is bestemd. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd. Sierart heeft veel sieraden in haar assortiment die voorzien zijn van plaksteentjes of andere onderdelen die geplakt zijn. Ondanks dat deze steentjes en onderdelen met de grootste zorg zijn verwerkt, kan het voorkomen dat u een of meerdere steentjes of onderdelen verliest. Hierop kan geen garantie worden gegeven. Wanneer de sieraden voorzichtig worden behandeld kunt u het verlies van plaksteentjes tot een minimum beperken.

Eigendomsvoorbehoud
Sierart blijft volledig eigenaar van de te leveren zaak tot het moment dat het aankoopbedrag en de verzendkosten volledig zijn voldaan.

Reclamaties
De consument is gehouden het product op het moment van (af)levering, in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 1 week na levering middels email aan Sierart te worden gemeld. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument na ontdekking en binnen de garantietermijn via email te melden aan Sierart. Na verloop van de garantietermijn is Sierart gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, in rekening te brengen.

Prijsverhoging
Indien Sierart met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Sierart niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst, via e-mail, ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Sierart rustende verplichting ingevolge de wet.

Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling per overmaking plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Sierart aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim en wordt de overeenkomst ontbonden. Consument wordt middels e-mail hiervan op de hoogte gebracht. De betalingen betreffende sieradenparty’s en workshops dienen contant te worden voldaan op de dag dat deze wordt gegeven, indien anders overeengekomen.

Opschorting en ontbinding
Sierart is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• Na het sluiten van de overeenkomst Sierart ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen
• De consument bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
• De Consument heeft recht op een bedenktijd van minstens 7 werkdagen. Binnen deze termijn mag het product zonder verdere verplichtingen worden terug gestuurd. (wet kopen op afstand)
• Voorts is Sierart bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sierart op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Sierart de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Sierart behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen.


Vrijwaringen
De consument vrijwaart Sierart voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Sierart zich de rechten en bevoegdheden voor die Sierart toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Sierart tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Sierart, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Sierart eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming Sierart worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Sierart behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid
Indien door Sierart geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Sierart naar de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Sierart beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Onverminderd het bovenstaande is Sierart niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sierart.

Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe worden gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sierart geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sierart niet in staat is de verplichtingen na te komen. Sierart heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sierart zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan bevoegde rechter in Nederland.

Persoonsgegevens
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Sierart vertrouwelijk behandeld. Er worden dan ook geen klantgegevens verstrekt aan derden tenzij daartoe opdracht komt van een Nederlandse rechter.

Diverse
Sierart is gevestigd te IJsselstein. Ingeschreven bij de K.v.K. te Utrecht onder nr.: 30201918. Gelieve alle correspondentie te zenden per email indien dat per Post.NL toegestuurd dient te worden adresgegevens op aanvraag via email. Wanneer door Sierart gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat ons het recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sierart de Algemene Voorwaarden soepel toepast.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2022 Sierart | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel